نرم افزار

نرم‌ افزار مجموعه‌ای ازدستورالعمل‌ها، داده‌ها یا برنامه‌هایی است که برای کارکرد رایانه‌ها و اجرای وظایف خاص استفاده می‌شوند. نرم‌ افزار برعکس سخت‌افزار، جنبه‌های فیزیکی یک کامپیوتررا توصیف می‌کند. نرم‌ افزار یک اصطلاح عمومی است که برای اشاره به برنامه‌ها، اسکریپت‌ها و برنامه‌هایی که روی یک دستگاه اجرا می‌شوند، استفاده می‌شود. نرم‌افزار را می‌توان بعنوان بخش متغیر یک کامپیوتردرنظر گرفت، درحالی که سخت‌افزار بخش غیرقابل تغییراست.

نرم‌افزارها به دودسته‌ی نرم‌افزارهای کاربردی و نرم‌افزارهای سیستمی تقسیم می‌شوند. برنامه‌، نرم‌افزار  کاربردی است که وظایفی خاصی را انجام می‌دهد. نرم افزارسیستمی برای اجرای سخت افزار کامپیوتر طراحی شده‌ است و بستری را برای اجرای برنامه‌ها در بالای نرم‌افزار فراهم می‌کند.

انواع دیگر نرم‌افزارها شامل نرم‌افزارهای برنامه‌نویسی است که ابزارهای برنامه‌نویسی موردنیاز توسعه دهندگان نرم‌افزار را فراهم می‌کند. همچنین میان‌افزا، که بین نرم‌فزار سیستم و برنامه‌های کاربردی قرار می‌گیرد. نرم‌افزار درایور، دستگاه‌های کامپیوتری و لوازم جانبی را شامل می‌شود.

نرم‌افزار رایانه‌ای شامل برنامه‌های رایانه‌ای، کتابخانه‌ها، و داده‌های مرتبط غیرقابل‌ اجرا (مثل مستندات برخط و رسانه‌های دیجیتالی) است. سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه‌ای به هم احتیاج دارند و هیچ‌کدام قابل استفاده به خودی خود نیست.